Snakke med barn

Vi er i gang med snakke med barn, som er en påbygger til Tett På. Å se og møte sårbare og utsatte barn forutsetter et grunnleggende godt barnehagemiljø, med godt emosjonelt klima, oversiktlig organisering og voksne som evner å samtale med barn.

Personalet får opplæring i snakke med barn. Snakke med barn-opplæringen er et digitalt opplæringsprogram om det å samtale med barn, utarbeidet av RVTS (regionalt senter for vold og traumatiserte barn). Barnehagen får utdannet snakkefaddere, og hele personalet får grunnkompetanse. Snakke med barn er et nyttig verktøy i samtale med alle barn. Ved å bruke kunnskap fra dimensjonene vi har jobbet gjennom Tett På i dette arbeidet, vil vi styrke vår kompetanse i å møte barn på en varm, respektfull, åpen og anerkjennende måte i alle slags samtaler en kan komme i med barn.