Søke barnehageplass i Øverland?

Ønsker dere å søke barnehageplass i Øverland barnehage? Vi har ledige plasser fra august 2024. Vil dere komme på besøk og se barnehagen og å hilse på oss, så er dere hjertelig velkomne. Ta kontakt med oss ved å sende en mail til post@overlandbarnehage.no for å avtale dag og tid. Dere finner informasjon om opptak og våre søknadskriterier under. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars. OBS! Bærum kommune tar fra 22.01.24 i bruk ny søknadsportal som alle søkere må bruke, se mer info under.

Ny søkerportal 

Bærum kommune innfører fra 22.01.24 ny søkerportal. Alle nye søkere må søke på nytt via den nye portalen. Se informasjonsskriv fra Bærum kommune her

 

Lovfestet rett til plass gjelder søkere som har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars 2024. Det gjelder også de som fyller ett år innen utgangen av november 2023. Søkere må være bosatt i Bærum kommune

Tilflyttende kan søke når adresse og innflyttingstidspunkt er klart. Dette må påføres søknadens merknadsfelt.

Betalingen vil gjelde fra den 1. i måneden barnet får plass.

For øvrig mottas søknader gjennom hele året.

Søkere uten lovfestet rett til plass vil komme i betraktning når alle med rett er tilbudt plass.

De som allerede har en søknad registrert, trenger ikke søke på nytt. Ved endringer må ny søknad sendes.

Alle sender en elektronisk søknad til kommunen uansett om de ønsker kommunal eller privat barnehageplass.

 Se Øverland barnehage sin film

Opptak av barn

Opptak foretas i samarbeid mellom avdelingsledere og styrer i Øverland barnehage.

Søker fyller ut elektronisk søknadsskjema på Bærum kommunes hjemmeside, eller sendes Bærum kommune, Barnehagekontoret, 1304 Sandvika. Sknadsfrist for det ordinære opptaket er 1. mars hvert år.

Ved tildeling av plass må foresatte skriftlig akseptere barnehagens vedtekter. Barnehageplassen beholdes frem til skolestart.

Klage på opptaket rettes til kommunens klageorgan. Klagen fremsettes skriftlig og sendes Barnehagekontoret. Klagefristen er 3 - tre- uker. Se; For 2005-12-16 nr 1477: Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. 

 

Ved opptak prioriteres ved følgende kriterier:

Kriterium 1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal forestas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Kriterium 2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Kriterium 3. Personalbarn

Kriterium 4. Søsken av barn i barnehagen prioriteres t.o.m. skolestart. Dersom det er flere barn som har søskenprioritet, vil ansiennitet i barnehagen telle.

Kriterium 5. Derretter tildeles plass etter gruppesammensetning og alder. Ønsket barnehage er utgangspunkt for tildeling.

Klikk på linken under for å søke barnehageplass

En samordnet opptaksprosess innebærer at det søkes om barnehageplass til private og kommunale barnehager/familiebarnehager på et felles Søknad barnehageplass

Barnehagekontoret koordinerer opptaket mellom kommunale og private barnehager.